اسامی روستا های بخش بَلْده

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

اسامی روستا های بخش بَلْده

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اسامی روستا های بخش بَلْده[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**********************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]قرا از بخش بَلْده، در دو رود است يكی شرقی يكی غربی، ورود است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه شرقی از نسن تا هردو رود است يكی از غربِ آزادی فرود است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا اليكا تا كمربن ز دونا تا اوير رودِ دزد و بن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]همان رودی رسد تا شهر چالوس در آنجا آشيان از مرغ ‌و ‌ طاووس[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز شرقی از نسن، از پيل و ميناك فضا روشن بود پاك است آن خاك[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نته نيكنامده، اوزی را اوز كلا را ناحيّه انگرود، خجير كلا را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز يوش ياسل ز كام هم با كمرّرود ز بُل كليك به بردون‌هم ‌درآن‌رود[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بطاهر بَلْده با مرچی حطر رود در آنجا رود را بی حد خطر بود[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به يالرود هم‌ سراسب زرّين كمر شد دويلاتی مزيدی در گذر شد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ولا شيد با كلا ايل است و بالا نجی تاكر، دهی با نام ايوا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به تيرستاق، رزن هم با ورازان هوا پاك است و اكسيژن‌ ‌فراوان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاك پايين و هم بالا، ده از چل محبّت مردمان را از ته دل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه بَلْده بخش باشد مركزش نور همان نوری كه مردم از حسد دور[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به هر وقتی به هر دوری شكورند كه نوری با وِلايت جورِ جورند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به نورِ چهارده معصوم نور است اهالی پاك و پستی را به دور است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه سابع فخر كن هستی تو نوری تو را منّت كه از بی راهه دوری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه نور است شهر پاكان و نياكان به مازند است و آن يك شهر ايران[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]********************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز چهار شنبه مورّخة 1394/11/28[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]************************* [/HIGHLIGHT][/FONT]


ارسال پست