دو بيتی‌های ( شماره – 28) دل

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

دو بيتی‌های ( شماره – 28) دل

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff] بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دو بيتی‌های ( شماره – 28) دل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**********************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خوشابرحال‌دل‌شد، بامن‌همراه‌است به‌هرجا بنگرم‌با چشم همراه است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كنم فكری دلم را، هست لبّيك جواب او هزاران كار بر پا است [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نمودم كار دل تا گردد همراه به نرمی ‌گفته‌ام، در ‌راه و بی‌راه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اگر راهی به سر منزل نباشد نمی گيری تو نفعی را به يكجا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دلا سنگِ گرانی، با من هستی مرا فخر است هر جا، با من هستی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بود سودِ فراوانم ز هستی كِشد شادی، من و دل را به هستی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]منم راضی تو را ای نازنينم دلم آرام و من با تو چنينم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو با من بوده‌ای هر دم به همراه سپاست گفته ‌ام الحمد‌لّله[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كجايی ای دل همراهِ با من سلامت می‌كنم خروار و دامن [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به همراهیّ‌ ِ تو، من شاد باشم تفضّل از خدا هم بر تو و من[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]عجب كاری تو كردی ای دل من براندی دشمنی، از منزل من [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]
تو شيطان را ندادی جا و خانه شد آباد اين تن و آب و گِلِ من
*****************************************************
گِلِ من با دل من همنشينند به هر جا می‌روند يكجا گزينند
كند دل بر گِلِ من عطر افشان دل و گِل هر دو، عنبر می فشانند
*****************************************************
خدا لطف تو از حد فزون است دلم بر من چه زيبا مهربون است
[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مطيعم هست هر لحظه دلِ من به پندار و به رفتار و زبون است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]
نباشد ميل دل اندر جدايی كه باشد در يكی بودن رهايی
دل و فكرم هميشه بوده همراه از اين بابت بود شكر الهی
****************************************************
دلا تا كی كنی امروز و فردا ندارد عايدی رفتی به هر جا
تورا شك است و‌ترديدی‌به‌هر‌كار چنين كی می‌شود نفع تو بر پا
[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز دل آهی كشيدم آتش افروخت كه آن آتش دلم را تا جگر سوخت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ندانستم شرر گردد به جانم دل و جان وجگر را آن شرر سوخت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دل من طاقت دوری ندارد ضعيف است و شر و شوری ندارد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كنارش من به آرامی گذشتم كه اندر غفلت است، سودی ندارد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دلا تا كی تو را از من توقّع چرا اشكت به چشم و دل تضرّع[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]
برو راه دگر را گير در پيش كه ره بسيار باشد در تتبّع
***************************************************
دلم را پشت سر دارم نترسد كس از احوال او از من بپرسد
كنم با مماشات هر شب و روز از او خواهم دگر هرگز نلرزد
***************************************************
دل اندر سينه، اشكم را به ديده بلرزند هر دو با هم هر بهانه
يكی صندوق و يك در كاسة چشم الهی هر دو با هم جان بگيره
[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دلا داری تو هر دم يك بهانه كشاندی جسم من را كنج خانه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شدم رنجور و من از پا فتادم ندارند هيچ كس از من نشانه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff] دلم اندر طلاتم شد چو دريا گرفتار است در غم همچو ليلی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كجا فرهاد باشد تا كشد جور رهاند هر چه غم را از دل ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چرا دل گشته‌ای حيرانِ دوران مگر اطراف، همه جمع اند نادان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]برو در جمع دانايان اين قرن رها گردی ز حيرانی به آسان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز سه شنبه مورّخه 1395/6/2[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***********************/[/HIGHLIGHT][/FONT]


ارسال پست