دوبيتی‌های‌ ( ‌شماره – 37 ) كلاونگا

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

دوبيتی‌های‌ ( ‌شماره – 37 ) كلاونگا

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دوبيتی‌های‌ ( ‌شماره – 37 ) كلاونگا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا به تو عشق است و امّيد تو را خورشيد خلقت خوب تابيد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]غنی‌گشتی‌تو از‌هر‌حيث و قيمت خدا مُهرت زده گرديده تأييد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را شد مُهر تأييد ولايت را امامت كرده تأكيد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]از آن وقتی رسيد قرآن و اسلام كه هرگز راه حق پايی نلغزيد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را هر جا بنازم ز دوریّتِ نه من تنها بسازم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه عشقت آنچنان گرديده محكم بسوزد استخوان،‌كی می‌شود خم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را است حُسنِ تفاهم وفا داری شود از سوی مردم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به اسلام و به قرآن و به معصوم اطاعت بوده آن‌،‌كی می‌شود گم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو داری قلبِ آرام طپد هر جا برای حفظ اسلام[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به اعيادی شهادت می‌كنی‌ياد به پا داری مراسم طبق احكام[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا به زخمم مرهم هستی مرا در درد و غم تو همدم هستی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ندارم جز تو جايی، دم بر آرم ز هر جايی تو بهتر مأمن هستی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو رنجی و تو گنجی ز هر رنجی نمی ‌بايد برنجی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را بازی دنيا رنج داده است محك‌داری‌كه خود‌را‌هم ‌بسنجی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو آهنگت به گنج است مسير گنج همواره به رنج است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را از بهر گنج مشكل نباشد مقاوم‌گشته‌ای،‌نه بر‌تو رنج است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا مرا هم دوست داری تو را فرزند باشم، پوست داری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را دلبند هستم هر شب و روز تمام از زاده ها را دوست داری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را در صبح رخشان طنين انداز باشد صوت قرآن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تلاوت می شود آيات يك يك بود از هر خانه نورآن نمايان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا اذانت را شنيدم به‌هر‌وعده به مسجد‌من‌دويدم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]جماعت هست بر پا هر نمازی به‌ صبح‌ و‌ ظهر‌و‌مغرب را‌رسيدم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دو گلدسته به مسجد نصب گرديد نماي آن چقدر دلچسب گرديد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به‌سمت‌غرب‌و‌شرق‌است‌از‌دو پرچم كلا ونگا به آن بر چسب گرديد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تويی يك كاسه از صبر ببارد بر تو رحمت هرچه از ابر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو داری شكر درگاه خدا چند ولی نعمت خداوند، صاحب اجر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تويی صبر و قرارم سر از بالين عشقت بر ندارم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تويی عشقم محلّ ِ هر محبّت صفای دوستان، دل بر ندارم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا خنك باشی به هر سال شب مهتابيت امّيد و آمال[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نسيمت در سحرگاهانبود سرد ميانروزت بود گرم و دهد حال[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا مرا باد و نسيمی خنك‌باشی‌دهی‌سهم‌و‌سهيمی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو‌را‌باد است‌و‌از‌من هر دعايی الهی لحظه ‌ای را بد نبينی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را ممنون باشم به ليلیِ تو من مجنون باشم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]جوانانت همه ليلی و مجنون همه يك رنگ ومن‌مشحون باشم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را نازم هميشه تو يك رنگی، نباشی مثل تيشه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]برای ريشه ها نرمی و لازم برانی دشمنان را تا به بيشه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز سه شنبه مورّخة 1395/5/26[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]************************ [/HIGHLIGHT][/FONT]


ارسال پست