دوبيتی‌های ( شماره – 43 ) كلاونگا

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

دوبيتی‌های ( شماره – 43 ) كلاونگا

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]
دوبيتی‌های ( شماره – 43 ) كلاونگا
[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را، گنج نهانی است به مال و عقل، پنهانِ نهايی است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه مالش‌معدن و بذر گياهی است به عقلش راز اسرار الهی است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو داری مالِ اربع تو را باشد در آن بر سود، انفع[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كنی تقسيم آن‌ها بين مردم هوا و آب و خاك و هر چه مطلع[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو نوریّ و ز نوری تويی نورِ الهی در ظهوری [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را دارم تماشا از جوانب تو پاكان را به پاكی در طهوری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا مرا ياریّ و ياور كنی ياری مرا تا دل كشد پر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بود شوقی به ديدار تو هر روز ولی ديدارِ تو كمتر ميسّر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا حسابت را است ديگر كه ذرّاتِ وجودم از تو شد بَر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به‌هرسلول من نقش‌تو پيدا است كه هرعضوم به دستت می‌كشد پر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را فيضِ الهی است نگاهت بر اهالی پادشاهی است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كنی هر نعمتی را بين تقسيم كه درآن،‌ ميل‌تو ميل‌ِ مساوی است [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو داری ماه و انجم خودت ماهی تو را انجم تراكم [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چه بسيارند در شب‌های مهتاب ستاره راه شيری را كند گم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگایِ من تو كرده‌ای ناز تو جا داری به آغوشم روی باز[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شوی تو بر منِ بيچاره دمساز به هر فصلی كنی از نو تو آغاز[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا نداری تاب و طاقت تو را دارم مهيّا صد نصيحت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اگر داری تو گوش بر هر يك آن معمّايی نماند در نهايت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو داری قرب و عزّت نباشد بر تو چيزی كم، ز عزّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]جوانانت همه دانا و محجوب سپاسی بر تو باشد هرچه‌كثرت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا گلی، گل لايقت باد كه لطف حق تعالی شاملت باد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو‌مستیّ و‌ به هر مستی سزاوار تو قدر‌ خود بدان حق رازقت باد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را هست، رنگ و بويی ز آن مستی مرا باشد چه گويی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خدايا اين همه زيبايی از چيست كنم شكر ت كه ما را آرزويی [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو داری شأن و عزّت اهالی را است آن‌جا جاه و شوكت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]محبّت از تو باشد جا و هر جا كه‌ هر كس را است‌آن‌جا‌مال‌و‌مكنت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا مرا عشقت به سر باد نسيمت از سر شب تا سحر باد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نوازد گر نسيمت بر تن من گوارای من و،‌ دشمن حذر باد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا ز تو خوشحال باشم به هر كاری فراغت بال باشم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تسلّای دلم هستی هميشه در آن‌جا دورِ قيل و قال باشم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را شهريور آمد ز هر باغی مرا يك نوبر آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خورم‌ازميوه‌هايت‌ترش‌و‌شيرين هرآنچه خير باشد از در آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را شد فصل پاييز بريزد برگ هايت با گل ريز[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]هر آنچه‌ بردرختان برگ باشد درختان‌لخت‌و‌سرمای‌سحرخيز [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را در پيش مهر است به ماه مهر كی كارت به سِحر است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو شيطان را برانی از جوانب تو را آرامشی، بختت به مهر است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز پنجشنبه مورّخة 1395/6/18[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***********************/ /[/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست