به مناسبت اوّلين سالگرد درگذشت مرحومة مغفوره بانو ذليخا تورا

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

به مناسبت اوّلين سالگرد درگذشت مرحومة مغفوره بانو ذليخا تورا

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به مناسبت اوّلين سالگرد درگذشت مرحومة مغفوره بانو ذليخا تورانی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را بانو ذليخا، باد رحمت به قبرت نور بارد، روح عزّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كشيدی پر، تو درسال‌گذشته تو را ايّامِ سال از ره رسيده[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به‌تشييع‌كرده‌اند ‌شركت‌اهالی ز فرزندان و خويشانِ حوالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به تغسيل و نماز و كار تدفين شده همّت به تو ازهركدامين[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را با احترام از درب منزل نمودند بدرقه دنبال محمل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff] همه‌حاضرشدند‌در روز روشن نبوده مانعی از خوف دشمن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مرا ياد آمد از تشييع زهرا در آن تاريكی شب بغض مولی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نهاده سر به ديوار بوده گريه چه‌اشكی‌بوده‌اين‌سان‌كس‌نديده[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff] به‌هركاری‌كه بود كردند همّت تو‌ را در‌خاك بسپردند‌ به سرعت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]يقيناً همرهت شد خون الّله گرفته دست تو، بودی تو تنها[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گذشتی از نكير و منكر آن‌جا تو را آرام بادا تا ابد جا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كشيدی رنجِ بسيار ی جوانی نبودی راحت اندر زندگانی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را غم‌های بی حد از ره آمد تو را از فاطمه اين فرصت آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مرا ياد دگر آمد به خاطر به ياد فاطمه آن گنج فاخر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]غم مادر بديد در نو جوانی بسی زحمت كشيد اندر‌جوانی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]غم بابا كه بوده اشرف ناس درود بی كران بر هرچه الماس[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تحمّل كرده‌ای غم‌های دوران ز مرگ نو جوانان و عزيزان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]غمت از باب و مادر بوده با يار به مرگ هر يكش گشتی گرفتار[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز بعد سال‌ ها، رحمن و معدن غمِ ديگر تو را آمد به گردن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چه‌سخت‌بود‌اين‌مصيبت‌بر اهالی نشد پر جای او، مانده است خالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مصيبت آمده پشت مصيبت رحيمت گشته پرپر رفته غربت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را طوبای دختر گشته مسموم نوه را طيّبه، گشتی تو مغموم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز تو داماد و خويشانِ كمربن جدا گشتند از تو ريشه و بن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]همه رفتند و ماندی با دو فرزند تو را حامی شدند، بودند دلبند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شدی بيمار بستر سال‌ها چند هميشه بوده آهت داغ فرزند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اجل در جست و جو فال بد آورد گريبانت گرفت و قسمت آورد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ستاند جانی ز تو از سرمد آمد همان‌جايی‌كه هركس را سر آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز مرگت ناله ها از جان بر آمد ز فرزندان و خويشان از در آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را تشييع كردند با صد عزّت تو را تدفين كردند با چه همّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به قبرت فاتحه‌خواندند‌و‌اخلاص تمام مرد و زن تا سورة ناس[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز محنت‌های دنيا گشته‌ای دور رسيده فرصت ديگر تو را گور[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو ميهمانی عزيزان را به سفره كنار سفره ‌ات مولی نشسته[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دعا داری تو در، حقّ ِ دو فرزند به‌ ادريس‌و‌ به سبحان‌هر‌چه دلبند[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو سابع كن دعا در حقّ ِ ايشان به فرزندان ِ او و يار و خويشان[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خدا يا فرصتی شد ظهر جمعه درودی را فرستيم در مدينه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]رسول الّله و بر كلّ ِ ائمّه به مهدی قائم بالحقّ ‌ ‌ هديّه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز جمعه مورّخة 1395/6/12[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********************/[/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست