دوبيتی‌های ( شماره – 42 ) كلاونگا

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

دوبيتی‌های ( شماره – 42 ) كلاونگا

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دوبيتی‌های ( شماره – 42 ) كلاونگا [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا نسيمت را كنم حس به هر بوم و بریّ و كوچه و جرس[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نوازد بر تنم از صبح تا شام گَرَم منعی شود بر آن خورم حرص[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا ندارد باد نِخوت تواضع دارد و اين است همّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تلاش‌وزحمتش‌درجلب‌دل‌ها‌است محبّت را به دل جا هست وسعت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به جز خوبی دمی هرگز نيارزد در اين دنيا به جز شادی چه ارزد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]برو دل فكر دنيای دگر كن كه آن دنيا دمی را سال ارزد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا زدودی هر چه غم را بپاشی بذر شادی هر چمن را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بهار آيد تو باشی شاد و خندان ندارد چهره‌ای از درد و غم را[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را تشويش باشد چرا غم، شاديت را بيش باشد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نمی‌ارزد به اين چند روز دنيا برو شادی نما، غم كيش باشد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را غم می خورم من به پاييزت دما دم می‌خورم من[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بريزد برگ گل‌هايت شود خشك ز جور باد عالم می خورم من[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا خزانت خواهد آمد به هر بادی ‌وزانت خواهد آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خودت را كن مهيّا بهر تغيير زمستان نهانت خواهد آمد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا ز ديدار تو خوشحال تو را چند صد پسربا يال و كوپال[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نگهبان تو باشند هر شب و روز كه محفوظت شود ناموس و اموال[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را ورزيده دختر فراوانند برای علم و دفتر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مهيّا گشته اند در علم و صنعت كه دارند عدّه‌ای، فرزند و همسر[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تويی پير و توانا مرا‌ غم خورده ‌ای ای‌ يار دانا [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گهی‌از وقت‌خود برما‌سپركن مهاجم باش تو، بر غصّة ‌ ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا و انواع خصالت كه از آن ها بود روشن جمالت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو‌را ميهمان‌نوازی‌هست‌ عادت كمك داری به هنگام ضرورت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا تو را نيكو جمال است تو را سازنده‌ای صاحب‌كمال‌است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو‌در‌بالا شدی مشرف به‌هرجا ز تو نفعی بود تا بحر و دريا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به هنگام عروسی شود شادی به پا با ديده ‌بوسی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كه هر كس نقش داردبرگزاری صميم دل بود نه چاپلوسی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را كار است بسيار شروع آن ملاقات است و ديدار[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شود‌مطرح‌به‌جمع، در‌شور و گفتار عمل گردد به آن از راه كردار[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به هنگام ضرورت چنان همّت كنند در دفع علّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]همه يكدست و يكدل‌قدر وسعت شريك كار گردند، باد قوّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا بسيج است از منازل برای كار و عمران از ته دل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به هر سالی به مال، قدر معيّن كند شركت به كار تا آيد حاصل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا به كارش نيست غافل كند انديشه در آن هست عامل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]سرو سامان‌دهد،آن را به همّت نماند مشكلی اندر مقابل[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را گيرم بهانه كه تا آيد به دستم، يك نشانه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]گهی از روز گويم گاه از شب گه از گل‌ها بگويم، ماهِ نخشب[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز پنجشنبه مورّخة 1395/6/11[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***********************/[/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست