دو بيتی‌های ( شماره – 38 ) كلاونگا

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

دو بيتی‌های ( شماره – 38 ) كلاونگا

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]دو بيتی‌های ( شماره – 38 ) كلاونگا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو اصلی و تو نسلی به هر امّيد و آمالم تو وصلی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نديدم خوشتر از جای تو جايی كه آرامی ز هر فصلی به فصلی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تويی پيرِ توانا نداری سست بنيادی به همراه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]قوی باشی و دانا بهر هر كار بگيری دست مستضعف به هرجا[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تويی ورد زبانم به هر وقت و زمان، جا و مكانم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را من دوست دارم از ته دل چنين احساس باشد، عمق جانم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به هر بادی نلرزد مقاوم باشد از دشمن نترسد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]قوی باشد، ستيزد ابر و باران دماوند را سر و گرد ن بيارزد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ز كلونگا، نديدم ترس و لرزی ستبراست سينه‌اش،كی‌بوده‌درزی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چنان محكم بود بر هر گزندر صلابت دارد او با مهر ورزی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا نداری جای افسوس اهالی بر تو محرم،نيست جاسوس[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را دلسوز باشند وقت و ساعت كه اين دلدادگر را هست محسوس[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]مرا حبّ وطن گرديده غالب كلا ونگا اهالی را است طالب[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]غنيمت دارد اوهر كس به آنجا حضور‌دوستان‌حسّی‌است جالب[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا نداری جانشينی تو را آمادگی است و آهنينی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو داری قلّه و باروی محكم نشايد بر تو چيره، سهمگينی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا گذشت آن جاهليّت چماق و چوبدستی، هر چه بدعت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شعور و معرفت آمد سر كار دليلی كار منطق گشته همّت[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو داری غار شدّاد تورا جهراست كی، ای‌داد و بيداد[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]خرابت كرده ‌اند قوم اراذل كجا داری تو آثاری كشم داد [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو را ياد است از جم جماعت را بود بر آن فراهم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]رشادت جنگجو، همّت به غيرت به‌سختی‌كی‌شود‌پشتی‌درآن‌خم[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]****************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]جبينت شاد و پيشانيت روشن كلا ونگا تو را شيطان قدغن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اهالی در تو دارند بزم و شادی ز اهريمن جدايند ، حدّ متقن[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]
***************************************************
[/HIGHLIGHT][/FONT][FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به شهريور رسيدی دو ماه از تير و مردادت پريدی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو را در پيش باشد فصل پاييز گذشت نيمی، به‌خوابت‌نيم‌ديدی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگاگذر‌كردی‌تو‌شصت سال دگر گون شد‌همی‌اوضاع و احوال[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نداری كشت و كاری يا زراعت تو را از كف برفت هر گونه اموال[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو حق داری به شكوه ز مسئو لين كنی هر دم گلايه[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]نباشد‌جاده‌ات‌آسفالت‌و،‌خاكی‌است اهالی مبتلا بر درد و سرفه [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا تو داری راهِ نا جور هنوزهم‌خاكی‌است،‌آسفالت‌را‌دور[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]به پاخيزد چنان خاكی ز ماشين هوا تاريك می‌ گردد شود گور[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا اهالی را اميد است به آسفالتی و موبايلی را نويد است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]اگر گردد مهيّا هر دو از آن چه ‌راحت‌‌می‌شوند مردم، بعيد است[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا به شهريور چه داری ز تابستان تو بار و بر چه داری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]برو فكری نما بر باغ و محصول خبر از جايِ ديگر را چه داری[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]***************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز سه شنبه مورّخة 1395/6/2[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]**********************/[/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست