كلاونگا و الطاف خداوند

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲, ۱۱:۴۷ ق.ظ
محل اقامت: تهران-Ø® دماوند-Ø® فتحنايي(كهن سابق) Ùƒ Ø´ مصطفوی Ù¾ 8
تشکر شده: 9 دفعه

كلاونگا و الطاف خداوند

پست توسط kalaavangaa »

[HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]*********[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلاونگا و الطاف خداوند[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]****************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا مثال يار دارد به پنهان و به ظاهر بار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كلا ونگا و الطاف خداوند محبّت در درون بسيار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]هوا پاك است و اكسيژن فراوان كه لطف حق در آن انبار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]فضا سبز است و انبوه درختان مسير از رود را هموار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]درخت از بيد و تبريزی به يكسر كنار يكدگر الوار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به هر كوه و به هر درّه نمايان كه الطاف خدا را كار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز گل‌ها بلبلان ِ مست و مخمور به پنهان يا به رو آثار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]قناری ها و كبكان را به صحرا به وصف هر يكش كردار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كبوتر لانه دارد زير هر سنگ صدای آب را گفتار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]زمستان را سفيدی‌كرده در بر به گاه از بهمنی اخبار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]بهاران رخت بر ‌دارد ز پيكر كه رنگ سبز در انظار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به فر وردين كند خانه تكانی بدی ها را ز خود بيزار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]گلستان می‌شود در ماه اردی بهشت از نو رسد گلزار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به خردادش‌شودصحرا‌و‌بستان هياهويی ز هر اسرار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز ماه تيرِ گلگونش چه پرسد چرا پرسد چرا اصرار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]شنيدن كی بود مانند ديدن سراسر ديدنی انهار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ز هر كوه و ز هر درّه سرازير كه بسيار آب بر ابحار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]امردادش‌هواگرم‌است‌ومطلوب شبش باشد خنك انذار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]بشارت می دهد شهريوری را نسيم از غرب را تكرا دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به مهرش‌مهر‌می‌ورزد‌به‌مردم كه‌پاييزاست‌و‌رنگ‌بسيار‌دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]قلم‌بر‌دست‌استاداست‌و‌نقّاش خداوند نقشه بر ديوار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]نقوشی را كشد با رنگ عالی كه هر تابلو ز آن ايثار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به آبان و به آذر سرد باشد طيوران را به حد مقداردارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]دی و بهمن رسد برف فراوان به انبارش ز آن ابزار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به كار آيد برای سالِ ديگر كدامين‌كس‌ به‌آن انكار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]به‌هرچيزی‌كه‌گفتم بوده‌اندك وجودش سودِ بی اضرار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]كجا سابع تواند قدر گفتن فقط در حمد آن اذكار دارد[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]**************************************************[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]روز يكشنبه مورّخة 1394/11/11[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]************************[/HIGHLIGHT]
ارسال پست