ای كلاونگا تو هستی سرفراز

ارسال پست
نمایه کاربر
kalaavangaa
پست: 245
تاریخ عضویت: 17 مارس 2014, 11:47
محل اقامت: تهران-خ دماوند-خ فتحنايي(كهن سابق) ك ش مصطفوی پ 8

ای كلاونگا تو هستی سرفراز

پست توسط kalaavangaa »

[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بسمة تعالی[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*******[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ای كلاونگا تو هستی سرفراز[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*****************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ای كلاونگا تو هستی مام ما ای تو جانی روز ما تا شام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ای وطن ای زادگاه خوب ما ای حرم تو مأمنی بر بام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ازتو‌نوشيم‌هرچه‌را‌نوشيدنی‌است چون‌توباشی‌‌ساقی‌و‌هم‌جام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]بشنويم از بلبلانت نغمه ها می‌نشينند بر دل و بركام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]هر بهار و هر زمستان زنده‌ای گرچه سبزی يا سفيدی فام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]در ‌تو تابستان ‌و پاييزت قشنگ جلوه داری صبح را تا شام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ما تو را نازيم، ای شمشاد قد سر فراز است بر توكّل نام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]زنده ‌ای سر زنده باشی تا ابد نسل ما را در سلامت رام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]هرچه‌خواستيم‌هرچه‌كاويم‌بی‌دريغ شد ميسّر همقدم با گام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ای كلاونگا تو هستی سرفراز معدن درّ و گهر در جام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ما‌ز‌تو بس ‌بهره‌ برديم روز‌و شب هر چه باشد اختيار تام ما [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]در بهاران عشوه داری تا سحر مست‌ مستيم‌ای‌خنك‌ای‌چام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]سال‌و ماهی‌جمع‌می‌گردند‌تو را از اهالی بار گاهی عام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ما نباشيم در قفس امّا و ليك با كمندت می كشی در دام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff] چون تو صيّادی‌و ما در صيد تو بهتران را می كشی بر بام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]هر عروسی يا كه هر داماد را می ‌ربايی كهربا بر دام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff] قدمتت بالا بود شايد هزار كشته‌كاری‌كی‌تو‌باشی‌ خام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]پنجه‌داری‌پنجه را‌در‌فوت و فن رستمی زالی نريمان سام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]در بلندايی و بام درّه نور ساية آزاد كوه بر بام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ما به‌تو مديون، تويی‌ميراث ما خاك‌ تو گردد همی همنام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]تو توكّل كرده ‌ای بر اهل ده ما بدهكار تو هستيم وام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ما برايت خون‌دل‌ها‌خورده‌ايم خون سر داديم برايت مام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]ما‌به‌راهت‌داده‌ايم‌چندين‌شهيد آن شهيدان بوده‌ اند ناكام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]شهد‌شيرين‌شهادت‌زندگی‌است زندگانی‌ چيست‌ و‌ چند‌بر‌تام ما [/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]سابع را گفتيم هميشه زنده‌ای شعر نابت تا ابد خوشنام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]چون‌كه باشد‌هر‌ارادت ای عزيز بر‌تو باد هر روز‌سين و‌لام ما[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]************************************************[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]روز پنجشنبه مورّخة1394/10/23[/HIGHLIGHT][/FONT]
[FONT=Tahoma][HIGHLIGHT=#ffffff]*********************** [/HIGHLIGHT][/FONT]

ارسال پست